Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI MANOLO & MANOLA

 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Manolo & Manola. („Regulamin”). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  • Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający tj. Janusz Ellert, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ellsen Janusz Ellert, w Warszawie, ul Żołny 43a, NIP: 9512087546, REGON: 15596410.
  • Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email kontakt@manolomanola.pl
 • CEL, ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA
  • Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. Przetwarzanie danych osobowych Kupujących dotyczy imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, adres dostawy, adresu do faktury, NIP, adresu IP komputera oraz innych danych koniecznych w celu wykonywania usług świadczonych zgodnie z Regulaminem. Charakter usług świadczonych przez Sprzedającego uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.
  • Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) realizacji Zamówień oraz umów sprzedaży, utworzenia Konta i realizacji innych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności świadczenia usługi Newslettera, w tym rozpatrywania składanych reklamacji i optymalizacji świadczeń Sprzedającego, (c) działań promocyjnych i handlowych Sprzedającego.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług oraz realizację umów i Zamówień przez Sprzedającego.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa powyżej w ustępie 2.2. lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa powyżej w ustępie 2.2. lit. b i c, jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, albo zgoda Kupującego.
  • W przypadku uzyskania przez Sprzedającego wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
  • Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane do momentu usunięcia Konta lub przez okres 5 lat od dnia złożenia ostatniego Zamówienia (w zależności od tego, która czynność nastąpi później), a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. 
  • Sprzedający nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.
  • Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, w tym poprzez click mapę, scroll mapę oraz eye tracking, które będzie polegało na tworzeniu dynamicznych formularzy kontaktowych na stronie www, dynamicznych i zautomatyzowanych wiadomości i treści reklamowych, komunikacji posprzedażowej, segmentacji kontaktów i wysyłek wiadomości e-mail, przypomnieniach o porzuconym koszyku, automatycznym doborze kanałów komunikacji, zarządzaniu kontaktami, a jego skutkiem będzie generowanie spersonalizowanych działań marketingowych oraz powstawanie analiz i prognoz sprzedażowych.
 • ODBIORCY DANYCH
  • Sprzedający może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Kupującego. Wówczas odbiorcami danych Kupującego, mogą być: dostawca hostingu dla Sklepu, firma obsługująca technicznie Sklep, firma dostarczająca systemy płatności online, system do zarządzania fakturami, biuro rachunkowe Sprzedającego, przewoźnik.
  • Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedającego mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  • Każdy podmiot, któremu Sprzedający powierza do przetwarzania dane osobowe Kupującego, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Kupującego w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Kupującego, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Sprzedającego.
  • Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Kupującego, którego dane dotyczą.
 • PRAWA PODMIOTU DANYCH
  • Każdy Kupujący ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z  systemu należącego do Sprzedającego, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Sprzedający, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedającego na temat Kupującego, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Sprzedającego dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Sprzedającemu zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Sprzedającego do organu nadzorczego.
 • INNE DANE
  • Sklep może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Kupującego  – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Sklepu i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Kupującego, jeżeli wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Kupującego, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Sklepu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Kupującego.
 • BEZPIECZEŃSTWO
  • Sprzedający stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Kupujących przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Sprzedającego z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
  • Do zalogowania się do Konta, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, praca ze Sklepem odbywa się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Kupującego a serwerami, w szczególności podczas dokonywania płatności, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL (Secure Socket Layer).
  • Sprzedający wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Sprzedający wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Kupującego.
  • Jednocześnie Sprzedający wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Kupującego szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Kupującego, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Kupujący powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Kupującego w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Sprzedający rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
 • COOKIES
  • W celu prawidłowego działania Sklepu, Sprzedający korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Kupujący korzysta z Sklepu.
  • Cookies zwykle zawierające adres Sklepu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
  • Sprzedający wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Kupującego oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Kupującego, aż do ich skasowania.
  • Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Kupującego. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
  • Cookies Sprzedającego są bezpieczne dla urządzenia Kupującego, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
  • Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Sprzedającego) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
  • Kupujący może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu.
  • W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
   • „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
   • pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
   • „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
   • „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Kupującego ustawień i personalizację interfejsu Kupującego, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Kupujący, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Kupującym treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Kupującego. Kupujący mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Kupującego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kupującego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów. Kupujący może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Kupujący może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
  • Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl